ทำไมชาวแอฟริกันต้องรวมพลังกันปกป้องทรัพยากรน้ำที่ขาดแคลน

ทำไมชาวแอฟริกันต้องรวมพลังกันปกป้องทรัพยากรน้ำที่ขาดแคลน

ทรัพยากรน้ำของแอฟริกาอยู่ภายใต้ความเครียดที่เพิ่มมากขึ้น และทวีปนี้มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างมากภายในปี 2573 การเติบโตของจำนวนประชากรรวมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจะเพิ่มแรงกดดันต่อทรัพยากรน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน

การควบคุมทรัพยากรน้ำของแอฟริกาอย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกันนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง หนึ่งในแนวทางแก้ไขที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ

การให้ภาคอุตสาหกรรม ภาคประชาสังคม และรัฐบาลทุกระดับร่วมมือกัน

เป็นไปไม่ได้ที่จะมองข้ามความสำคัญของน้ำที่มีต่อบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เราพึ่งพาอาหาร พลังงาน และการทำงานตามธรรมชาติของระบบนิเวศ การเพิกเฉยต่อปัญหาหรือการอธิษฐานขอให้ฝนตกไม่สามารถแก้ปัญหาความไม่มั่นคงด้านน้ำของแอฟริกาได้ มีงานที่ยากกว่ามากรออยู่ข้างหน้า นั่นคือการสร้างชุมชนที่ปรับตัวได้ซึ่งยอมรับธรรมชาติทางการเมืองของน้ำในขณะที่ทำงานร่วมกันเพื่อควบคุมน้ำ

ความมั่นคงโดยรวมของทรัพยากรน้ำจืดทั่วโลกนั้นเยือกเย็น สถาน ที่ต่างๆ เช่นเซาเปาโลแคลิฟอร์เนียซิมบับเวและไต้หวันต่างประสบปัญหาภัยแล้งเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่อย่างรุนแรง ทั่วโลกมีช่องว่างที่เพิ่มขึ้นระหว่างความพร้อมใช้งานและอุปทาน การตระหนักรู้ถึงคุณค่าของน้ำและความสามารถของเราในการควบคุมน้ำ เพิ่มกลียุคจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสภาพอากาศเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและความซับซ้อนที่ลึกลงไป

เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลง ภายในปี 2030 โลกจะเผชิญกับ [ขาดแคลน] ( 2015 World Water Development Report. 2015 ) ถึง 40% ระหว่างความพร้อมใช้งานและอุปสงค์ นี่เป็นเพราะแนวโน้มเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและเศรษฐกิจเกิดใหม่กำลังมาบรรจบกัน ผู้เขียน ของ [รายงานล่าสุดของ UN]( รายงานการพัฒนาน้ำโลกปี 2558เรื่องน้ำ เขียน การบรรจบกันนี้แน่นอนว่าจะเพิ่มความไม่มั่นคงด้านน้ำของคนยากจนและคนชายขอบในประเทศที่มีรายได้น้อย และเพิ่มความเร่งด่วน

สำหรับแนวทางใหม่ในการจัดสรรทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนา

สำหรับแอฟริกา ซึ่งกำลังต่อสู้กับความไม่มั่นคงด้านน้ำอยู่แล้ว ความท้าทายที่ก่อกวนเหล่านี้มีแต่จะทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

ประชากรของ Sub-Saharan Africa คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.4 พันล้านคนภายในปี 2050 ประชากรในเขตเมือง ของแอฟริกาคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในปี 2573 และการเคลื่อนย้ายไปยังเมืองต่าง ๆ จะทำให้ความเครียดจากน้ำรุนแรงขึ้น

จำนวนผู้ที่สามารถพึ่งพาน้ำประปาไปยังสถานที่ของพวกเขาได้ลดลงจาก 42% เป็น 34% น้ำดื่มที่ปลอดภัยในเขตเมืองจะยังคงเป็นปัญหาสำคัญในเมืองต่างๆ ทั่วทั้งทวีป

เปิดโปงการเมืองน้ำ

ปัญหาน้ำเป็นปัญหาทางการเมืองและต้องการการแก้ปัญหาทางการเมือง นักวิชาการจากหลากหลายสาขาวิชาให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาลเป็นตัวแปรสำคัญในการแสวงหาความมั่นคงด้านน้ำที่เพิ่มขึ้น ธรรมาภิบาลต้องการกล่องเครื่องมือของกฎ ขั้นตอน บรรทัดฐาน และการยอมรับพลวัตของอำนาจโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีการมุ่งเน้นว่าพันธมิตรจะเอาชนะปัญหาที่ซับซ้อนซึ่งต้องการการบูรณาการและการประสานงานได้อย่างไร

น้ำตัดกับประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างชัดเจน ซึ่งเมื่อมองแวบแรกก็ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ เลย การทำงานร่วมกันสามารถอุดช่องว่างในการกำกับดูแลที่เกิดจากการจัดการจากบนลงล่าง นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงสังคมเครือข่ายที่กำลังเติบโตของเรา ซึ่งการตัดสินใจในภาคส่วนใดภาคหนึ่งสามารถส่งผลกระทบทั้งในรูปแบบที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ

ธรรมาภิบาลน้ำที่ทำงานร่วมกันที่สำคัญที่สุดสามารถเอาชนะช่องว่างที่มาจากอำนาจทางการเมืองที่อ่อนแอหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

การต่อรอง การต่อรอง และการประนีประนอม

เนื่องจากน้ำปะปนกับการเมืองจึงสามารถนำไปสู่การแตกแยกอย่างลึกซึ้งระหว่างชุมชนที่แข่งขันกัน สามารถสร้างเจตจำนงที่จำเป็นในการร่วมมือ มีหลายแนวทางที่มีพื้นฐานมาจากบริบทของท้องถิ่น แต่จำเป็นต้องดำเนินการตาม เจตนารมณ์ร่วมกันของ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

จำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรพัฒนาเอกชน ชุมชนดั้งเดิม และผลประโยชน์ทางธุรกิจจะต้องรวมอยู่ในความร่วมมือกับรัฐบาลระดับต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

การรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายในกระบวนการทางการเมืองมีผลในเชิงบวกหลายประการ ความรู้ทางเทคนิคเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในท้องถิ่นกระจายออกไป พบวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ ความชอบธรรมเพิ่มขึ้น และลดค่าใช้จ่าย

ความร่วมมือระดับภูมิภาคยังจำเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมีแม่น้ำและชั้นหินอุ้มน้ำระหว่างประเทศมากกว่า 80 สายทั่วทั้งทวีป

นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องเรียนรู้และปรับปรุงตัวอย่างที่มีอยู่ของการจัดการน้ำร่วมกัน ซึ่งรวมถึง uMngeni Ecological Infrastructure Partnershipของแอฟริกาใต้และโครงการ Bridge ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสวิส ซึ่งดำเนินการทั่วทั้งทวีป

เราต้องเข้าใจว่าเมล็ดพันธุ์แห่งความมั่นคงด้านน้ำที่ยั่งยืนมักถูกหว่านผ่านการทำงานสกปรกของการเจรจาต่อรอง การต่อรอง และการประนีประนอม

สล็อตเว็บแท้ / 20รับ100 / เว็บสล็อตออนไลน์